Akčná plán adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR Bratislavy

 

V roku 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bratislave uznesením č.545/2012 pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Hlavné mesto SR Bratislava následne pristúpilo uznesením č. 1658/2014 k iniciatíve „Mayors Adapt“, čím nadviazalo na ciele v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Mayors Adapt je iniciatíva Európskej komisie, Generálneho Direktoriátu „Klimatická akcia“ (Directorate General Climate Action) a vyplýva z Stratégie Európskej Únie pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorá bola schválená v apríli 2013.

Záväzky pre HM SR Bratislava vyplývajúce z pristúpenia k Mayors Adapt sú predovšetkým:

  • Pripravenie a schválenie Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území HM SR Bratislavy (ďalej len ako Stratégia adaptácie) a/alebo zahrnúť oblasť adaptácie na zmenu klímy do existujúcich rozvojových plánov a dokumentov. Stratégia adaptácie bola schválená MsZ HM SR Bratislavy uznesením č. 1136/2014 24. septembra 2014,
  • Pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie v dvojročných intervaloch a podávanie informácií formou tzv. profilu mesta (tzv. „Mayors Adapt Mayors Adapt Monitoring & Reporting Template“ a „ city’s profile fact sheet“).

Prvý záväzok si už HM SR Bratislava čiastočne splnilo. Ďalším krokom je preto začlenenie problematiky adaptácie na zmenu klímy do príslušných platných dokumentov a územno-plánovacej dokumentácie mesta. Z toho dôvodu bol v nadväznosti na Stratégiu adaptácie vypracovaný materiál Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy 2017-2020. Predkladaný Akčný plán adaptácie je zároveň ukazovateľom projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ podporeného finančným mechanizmom EHP a Nórska  (2014 – 2017).

Akčný plán adaptácie zohľadňuje opatrenia navrhované v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010–2020 (ďalej len PHSR) a Aktualizácie akčných plánov PHSR na roky 2016-2018, schválených mestským zastupiteľstvom v októbri 2016. Spracovanie Akčného plánu adaptácie priamo vyplýva z opatrenia PHSR D.IX. a) Program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien a je zahrnutý v rámci Akčného plánu PHSR na roky 2016-2018.

Akčný plán adaptácie je v súlade s cieľmi Stratégie adaptácie a obsahuje súbor špecifických opatrení vrátane, určenia jednotlivých zodpovedností a termínov monitorovanie ich plnenia, ako aj možných zdrojov ich financovania.  V materiáli boli navrhnuté pre každé opatrenie merateľné ukazovatele, ktoré umožňujú zber a vyhodnocovanie informácií potrebných pre splnenie druhého záväzku vyplývajúceho z iniciatívy Mayors Adapt  a tým je pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie.

Bol pripomienkovaný oddeleniami Magistrátu HM SR,  rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a odbornými zástupcami mestských častí HM SR Bratislavy a neskôr predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, kde bol v apríli prijatý uznesením č. 789/2017.

Akčný plán adaptácie spolu s priebežnou správou o jeho plnení je dostupný na webovej stránke https://www.bratislava.sk/sk/hlavna-architektka