Klimaticky
odolná
Bratislava

Na konferencii Klimaticky odolná Bratislava, ktorá sa uskutočnila 23.11.2021, sme informovali verejnosť o  cieľoch, ktoré bude mesto v rovnomennom projekte spolu s svojimi partnermi realizovať. Súčasne chceme podnietiť diskusiu na tému zmeny klímy, udržateľnosti mesta a hľadania riešení v tejto vážnej situácii.

Čo znamená klimatická zmena pre Bratislavu?

Dramatické
a zrýchľujúce sa zmeny počasia

Vysoké horúčavy, dlhé suchá či záplavy v meste

Dopady na zraniteľné skupiny ako deti či  seniori

Celkový dopad na našu kvalitu života

Mesto Bratislava podpísalo pred takmer desiatimi rokmi Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike a dobrovoľne na seba prevzalo záväzok znížiť našu uhlíkovú stopu a adaptovať mesto na zmenu klímy. Bratislava tento záväzok postupne premieta do strategických dokumentov, napríklad do nového PHSR – plánu Bratislava 2030, či do Atlasu hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy alebo Akčného plánu udržateľnej klímy a energetiky 2030. Mesto vysádza stromy, buduje cyklotrasy, podporuje verejnú dopravu či revitalizuje verejné priestory. 

Mesto Bratislava podpísalo pred takmer desiatimi rokmi Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike a dobrovoľne na seba prevzalo záväzok znížiť našu uhlíkovú stopu a adaptovať mesto na zmenu klímy. Bratislava tento záväzok postupne premieta do strategických dokumentov, napríklad do nového PHSR – plánu Bratislava 2030, či do Atlasu hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy alebo Akčného plánu udržateľnej klímy a energetiky 2030. Mesto vysádza stromy, buduje cyklotrasy, podporuje verejnú dopravu či revitalizuje verejné priestory.

Pozrite si projekty mesta venujúce sa klimatickej zmene

O čom bude konferencia
Klimaticky odolná Bratislava?

Konferencia bola určená predovšetkým pre odbornú verejnosť. Doobeda predstavili rečníci a rečníčky národný kontext projektu a celý projekt, vrátane plánovaných aktivít. Vystúpili aj zahraniční partneri mesta. Poobede  sa uskutočnil workshop, kde sa odborníci a odborníčky z rôznych oblastí pozreli na víziu Bratislavy i na výzvy, ktoré treba prekonať pri jej napĺňaní. Zo všetkých častí konferencie si môžete pozrieť videozáznam a prezentácie.

O čom bude konferencia
Klimaticky odolná Bratislava?

Konferencia bola určená predovšetkým pre odbornú verejnosť. Doobeda predstavili rečníci a rečníčky národný kontext projektu a celý projekt, vrátane plánovaných aktivít. Vystúpili aj zahraniční partneri mesta. Poobede  sa uskutočnil workshop, kde sa odborníci a odborníčky z rôznych oblastí pozreli na víziu Bratislavy i na výzvy, ktoré treba prekonať pri jej napĺňaní. Zo všetkých častí konferencie si môžete pozrieť videozáznam a prezentácie.

Program konferencie 23.11.2021

Blok 1. Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov a účastníčok

9:00 – 9:15  Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora HM SR BA 

Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva 

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu 

Podujatím sprevádzajú Ingrid Konrad, hlavná architektka a Zora Pauliniová, odborníčka na participatívne procesy. 

Blok 2. Národný kontext projektu

9:15 – 9:25  Denis Knotka, riaditeľ odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, MŽP SR – Odborná prezentácia o kontexte spolupráce 

9:25 – 9:35  Milan Zvara, riaditeľ odboru  obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR – Odborný vstup k znižovaniu emisií 

9:35 – 9:45  Ľubica Midriaková Zaušková, špecialistka na hodnotenie krajiny, Oddelenie starostlivosti o krajinu, SAŽP – Prezentácia k téme “Zelená infraštruktúra v mestách a jej úloha v procese adaptácie na zmenu klímy 

9:45 – 9:55  Diskusia 

Blok 3. Skúsenosti zahraničných partnerov

9:55 – 10:10 Partnerské mesto Bergen – Marie Rodsten Sagen, Sustainability and Climate adaptation,  Agency for Water and Sewerage Works, City of Bergen – Príklady adaptačných a mitigačných opatrení v kontexte klímy

10:10 – 10:25  Partnerské mesto Reykjavik – Hrönn Hrafnsdóttir, Sc. Environmentand Natural Resources, Policy and Analysis, Department of Environment and Planning, City of Reykjavik – Príklady adaptačných a mitigačných opatrení v kontexte zmeny klímy 

10:25 – 10:35  Diskusia 

10:35 – 11:00  Prestávka

Blok 4. Strategické východiská a predstavenie projektu

11:00 – 11:10  Viliam Záhumenský, Oddelenie mestkých stratégií, MIB – Predstavenie Plánu Bratislava 2030 a jeho kľúčových prínosov 

11:10 – 11:15  Petra Romaniaková, projektová manažérka, Oddelenie implementácie externého financovania, HM SR BA – Predstavenie projektu „Klimaticky odolná Bratislava“ 

11:15 – 11:55
AKTIVITA A1
Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy, odborná garantka projektu SECAP, ÚHA, HM SR BA – Vstup o príprave plánu SECAP a hlavných prínosoch

Jana Hlavová, manažérka pre SECAP 2030, ÚHA,  HM SR BA

Eva Streberová, envirošpecialistka, Metropolitný inštitút Bratislavy – Prezentácia problematiky hodnotenia zraniteľnosti mesta 

AKTIVITA A2
Ema Némethová, samostatný odborný referent, Referát inžinieringu pozemných stavieb, HM SR BA – Prezentácia ohľadne obnovy budov a verejného priestoru – opatrenia k energetickej efektívnosti 

AKTIVITA A3+ A4
Ivan Petro, vedúci Oddelenia tvorby mestskej zelene, HM SR BA – Prezentácia, zameraná na predstavenie aktivít v rámci zelených a modrých opatrení 

Zuzana Pšenáková, vedúca Referátu zelene pri cestných komunikáciách, HM SR BA – Prezentácia príkladov projektových aktivít 

Blok 5. Workshop “Aká budeš, Bratislava 2030 ?”

13:00 – 13:10  Otvorenie stretnutia – Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy 

13:10 – 14:15 „Aká budeš, Bratislava 2030 ?”
Mesto v klimatickej kríze / Jozef Pecho, klimatológ, SHMÚ 

Odolné mesto / Rut Erdelyiováriaditeľka Resilience Advisors Network pre Európu 

Zelené a modré mesto / Alena Trančíkovávedúca Sekcie kvality, ochrany vôd a životného prostredia, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Udržateľná doprava / Roman Alberty vedúci pracovnej skupiny v oblasti Mobilita pre pripravovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavy do 2030 

Mesto pre ľudí / Elena Galová Kriglerováriaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry a senior výskumníčka 

14:15 – 14:20  Záver, Zhrnutie hlavných výstupov stretnutia, poďakovanie účastníkom  a účastníčkam 

Videá

Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov a účastníčok


Národný kontext projektu


Skúsenosti zahraničných partnerov

Strategické východiská a predstavenie projektu

Workshop “ Aká budeš,  Bratislava 2030?

Prezentácie

Blok 2. Národný kontext projektu

Blok 3. Skúsenosti zahraničných partnerov

Blok 5. Workshop “Aká budeš, Bratislava 2030 ?”

Naši partneri

Projekt získal podporu z Nórskych fondov a v rámci neho budeme spolupracovať s hlavným mestom Islandu Reykjavík i s nórskym mestom Bergen. V širšom kontexte však považujeme za partnerov všetky mestá, ktoré sú združené v rámci Dohovoru primátorov (Covenant of Mayors) alebo akékoľvek mestá, ktorými sa možno inšpirovať v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, udržateľnej energetiky či vytvárania zeleno-modrej infraštruktúry. 

Pomôžte nám vytvoriť klimaticky odolnú Bratislavu

Okrem realizácie pripravovaných pilotných projektov  nás v rámci projektu čaká aj príprava Akčného plánu udržateľnej energetiky a klímy (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Mesto tak získa konkrétny dokument, ktorý pomenuje, aké kroky je nutné urobiť,  aby sme klimatickú krízu zvládli. Akčný plán budeme pripravovať v pracovných skupinách s kľúčovými aktérmi – expertkami a expertmi, akademickým sektorom či neziskovými organizáciami. Pripravujeme aj workshopy, dotazníky či diskusie pre verejnosť a radi privítame tých, čo sa o tému zaujímajú.

Máte záujem nejakou formou spolupracovať?
V tom prípade nám zanechajte na Vás kontakt vo formulári. 

Pomôžte nám vytvoriť klimaticky odolnú Bratislavu

Okrem realizácie pripravovaných pilotných projektov  nás v rámci projektu čaká aj príprava Akčného plánu udržateľnej energetiky a klímy (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Mesto tak získa konkrétny dokument, ktorý pomenuje, aké kroky je nutné urobiť,  aby sme klimatickú krízu zvládli. Akčný plán budeme pripravovať v pracovných skupinách s kľúčovými aktérmi – expertkami a expertmi, akademickým sektorom či neziskovými organizáciami. Pripravujeme aj workshopy, dotazníky či diskusie pre verejnosť a radi privítame tých, čo sa o tému zaujímajú.

Máte záujem nejakou formou spolupracovať?
V tom prípade nám zanechajte na Vás kontakt vo formulári.