O projekte

 

 

Cieľom a zámerom projektu s názvom „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ je zvýšenie pripravenosti Hlavného mesta SR Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy.

Zmena klímy sa bude prejavovať hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru. Rovnako sa musíme pripraviť aj na ďalšie extrémy vo forme prívalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít.

Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt bude prakticky prispievať k jej napĺňaniu.

Predstavovaný projekt je odmenený z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s celkovou sumou 3 337 640 EUR.

Celkovo má 8 partnerov, okrem prijímateľa ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, sa projektu zúčastňujú MČ Nové Mesto, MČ Petržalka, Mestské lesy, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ako aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Výsledkom projektu je realizácia konkrétnych adaptačných opatrení v oblasti udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, v oblasti úpravy mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, tvorby nových plôch zelene, zvyšovania podielu zelene na vybratých bratislavských námestiach, výsadby alebo revitalizácie drevín, realizácie vegetačných striech, zvýšenia vodopriepustnosti povrchov na verejných priestranstvách a pod.

Zároveň sa realizuje implementácia celej škály „neinvestičných“ aktivít, napr. poradenstvo obyvateľstvu pri udržateľnom manažmente zrážkových vôd na súkromných pozemkoch, vytvorenie malej grantovej schémy pre obyvateľstvo s cieľom podpory budovania prvkov zadržiavania zrážkovej vody na pozemku, informačných aktivít o danej problematike. 

 

 

Útvar hlavnej architektky, hlavné mesto SR Bratislava (2017)