Hlavné a Františkánske námestie – výsadba vzrastlých stromov

Na základe Zásad a iných faktorov vypracovalo Hlavné mesto návrh výsadby vzrastlých stromov na Hlavnom námestí a výmeny stromov na Františkánskom námestí. Pri umiestnení výsadieb sa plne zohľadňovali historické a architektonické dominanty. Stromy boli umiestňované tak, aby plne rešpektovali urbanistické a architektonicko-historické hodnoty daného priestoru. Ďalšími limitujúcimi faktormi boli archeologické lokality a siete infraštruktúry s príslušnými ochrannými pásmami.

Pri výbere vhodného druhu sa zohľadňovala požiadavka uvedená v § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorá v rámci náhradných výsadieb odporúča vysádzanie hlavne domácich (autochtónnych) drevín. Rovnaká požiadavka bola uvedená v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu z 13. 2. 2015). Na Hlavné námestie bola vybraná lipa, ktorá je tradičným národným symbolom Slovanov. Svedčia o tom výsadby lipy na mnohých významných, historických a krajinársky hodnotných priestoroch a námestiach. 

 

Z uvedených dôvodov bol navrhnutý druh lipa malolistá (Tilia cordata  ‚Rancho‘). Ide o kultivar, ktorý je svojím vzrastom jedným z najmenších. Je to strom s pravidelnou, široko oválnou a v mladosti kužeľovitou, hustou korunou. Tento kultivar lepšie prežíva v ťažších podmienkach než pôvodný botanický druh a má pekný pravidelný a rovnomerný vzrast, dorastá do výšky 8-10 m.  Vysadené boli 4 stromy do špeciálne pripravených výsadbových jám, so zabezpečenou závlahou.

Na Františkánske námestie bol vybraný druh hruška ozdobná (Pyrus calleryana ‚Chanticleer‘). Ide o dekoratívny kultivar s úzkou kužeľovitou korunou, ktorý dobre znáša mestské prostredie. Vysadených bolo 10 stromov do špeciálne pripravených výsadbových jám chránených ozdobnou mrežou a so zabezpečenou závlahou.

Pôvodné stromy vo veku 40-60 rokov boli v zlom zdravotnom stave a mali narušenú statiku. Na základe zhodnotenia ich stavu bol v prvom rade zrealizovaný bezpečnostný orez 11 stromov s cieľom zabezpečiť ich prevádzkovú bezpečnosť. Vzhľadom na vývrat jedného stromu v nedávnej minulosti, ktorý  nevykazoval žiadne znaky poškodenia bolo ďalšou etapou nahradenie pôvodných stromov novou zdravou výsadbou.